О Б Я В А

за провеждане на конкурсна процедураНа основание чл. 29, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към него и Правилата за одобряване избора на застраховател на имуществото на дъщерни търговски дружества на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД се открива конкурсна процедура с предмет – одобряване на избора на застраховател по застраховки „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество, собственост на „Кинтекс“ ЕАД.

1. Описание на обекта на конкурса:
А/ Застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за период от една календарна година, за следните 13 /тринадесет/ броя МПС и един трактор, считано от 14.10.2020г.:
1.1. Мерцедес Е230, рама: WDB2100371A281651, година на производство: 1997г.
1.2. Мерцедес 300SEL, рама: WDB1260251A496614, година на производство: 1989г.
1.3. Волво S80, рама: YV1TS65P911191647, година на производство: 2001г.
1.4. Волво 850 T5, рама: YV1LS5702T2305366, година на производство: 1996г.
1.5. Волво 850, рама: YV1LS5518S2239397, година на производство: 1996г.
1.6. Фолксваген Мултиван, рама: WV2ZZZ7HZBH091784, година на производство: 2011г.
1.7. Фолксваген Джета, рама: WVWZZZ1KZAM029548, година на производство: 2010г.
1.8. Пежо Боксер, рама: VF3YCBMFB11592964, година на производство: 2009г.
1.9. Форд Транзит, рама: WFOFXXGBVFND29530, година на производство: 1992г.
1.10. БМВ 730D, рама: WBAKM21010CY72531, година на производство: 2009г.
1.11. БМВ 740D, рама: WBAKC01010DR96784, година на производство: 2011г.
1.12. Опел Инсигниа, рама: W0LGT6EN2E1073691, година на производство: 2014г.
1.13. Тойота Ланд Круизер, рама: JTEBZ29J700037497, година на производство: 2004г.
1.14. Трактор Болгар, рама: 11223106.
Б/ Застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за период от една календарна година, за следните 2 /два/ броя МПС, считано от 15.10.2020г.:
1.1. Шкода Фабия Амбишън, рама: TMB1JBNJ0GZ068142, година на производство:2015г.
1.2. Шкода Фабия, рама: TMB1JBNJ7GZ066596, година на производство:2015г.
В/ За всяко новопридобито движимо имущество „Кинтекс“ ЕАД сключва застрахователен договор с участника, класиран на първо място, и определен за застраховател при предложените от него в настоящата процедура условия.

2. Начална цена:
Цената на застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2020г. и със спецификите на всяко едно от горепосочените движими имущества.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:
Общи условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят декларации, че/за:
1. Представляваното от тях дружество не е в процедура по несъстоятелност /декларация в свободен текст/;
2. Представляваното от тях дружество не е в процедура по ликвидация /декларация в свободен текст/;
3. Липса на публични задължения /декларация в свободен текст/;
4. Липса на свързаност с други участници в конкурсната процедура /декларация в свободен текст/;
5. Липса на свързаност със служители на „Кинтекс“ ЕАД /декларация в свободен текст/;
6. Декларация за обработване на лични данни /Приложение № 4/.
Специални условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят:
1.Заверено за вярност копие от актуален лиценз за общо и специално застраховане.
2.Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор.
3.Общи условия на предлаганите застраховки.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че участникът в конкурсната процедура се представлява от пълномощник – оригинал.
Условия за отстраняване:
„Кинтекс“ ЕАД отстранява от участие в процедурата участник:
1. който не отговаря на общите и специални условията за участие, посочени в настоящата обява за провеждане на конкурсната процедура;
2. чието предложение не отговаря на условията на обявата за провеждане на конкурсната процедура и утвърдената към нея документация;
3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Кинтекс“ ЕАД и Агенция за публичните предприятия и контрол.
В случай, че документацията е постъпила в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД след изтичането на крайния срок за подаване на предложенията или е в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, същата не се приема и „Кинтекс“ ЕАД я връща незабавно на участника.

4.Предложения:
Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
Не се допуска участник да участва в предложението на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с процедурата, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази процедура.
Всеки участник може да представи само едно предложение по настоящата процедура.

5. Такса. Предоставяне на документи:
Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде получена в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД в сградата на дружеството с адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа, в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Кинтекс“ ЕАД и Агенция за публичните предприятия и контрол.

6. Време и начин за оглед на обекта:
„Кинтекс“ ЕАД предоставя възможност на всеки участник в конкурсната процедура да извърши оглед на обектите в нея след предварително съгласуване със служител на дружеството, в рамките на 14 дневния срок по т.5. Телефон за контакт: 02/866 2311, вътрешен номер 211.

7. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
7.1. Предложение за участие по образец /Приложение №1/.
7.2. Ценово предложение по образец /Приложение №2/.
7.3. Декларация за запознаване с условията на конкурса /Приложение №3/.
7.4. Документите съгласно общите и специални условия по настоящата процедура.

8. Срок и място за подаване на документи за участие:
Участниците подават документи за участие в конкурсната процедура в срок до 05.10.2020г. включително в сградата на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66.

9. Дата и място на провеждане на конкурса:
Предложенията се разглеждат от комисия за разглеждане, оценка и класиране. Комисията започва работата си в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията в 10:00 часа в сградата на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66.
Всеки участник се уведомява писмено за резултатите от оценяването на представеното от него предложение.

10. Комисия и оценка:
10.1. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията е в състав одобрен с решение на изпълнителния директор на „Кинтекс“ ЕАД по утвърдената конкурсна документация.
Комисията по провеждане на конкурса изготвя протокол за резултатите от работата си и го представя за утвърждаване от изпълнителния директор на дружеството в срок от 5 /пет/ дни от провеждане на конкурса.
10.2. Оценката на предложенията на участниците в конкурсната процедура се извършва на база на най-ниска предложена застрахователна премия за двата вида застраховки и общи условия на застраховката за застраховка „Каско“.
10.3. Настоящото решение се публикува на интернет страницата на „Кинтекс“ ЕАД. Копие от решението се изпраща на Агенция за публичните предприятия и контрол за оповестяването му на електронната страница на агенцията.