О Б Я В А

за провеждане на конкурсна процедураНа основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към него и Правилата за одобряване избора на застраховател на имуществото на дъщерни търговски дружества на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, се открива конкурсна процедура с предмет – одобряване на избора на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи, собственост на „Кинтекс“ ЕАД.

1. Описание на обекта на конкурса:
Имуществена застраховка за периода 2020г. - 2021г. на следното недвижимо имущество и други дълготрайни активи на „Кинтекс" ЕАД:
- Административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Ваучер" № 66, 6 етажа;
- Търговски комплекс, находящ се в гр. София, кв. „Дървеница" бл. 19;
- Административна сграда на дружеството, находяща се в гр. Варна, ул. „Иван Шишман“ № 14
- Складови помещения, находящи се в гр. Варна, Западна промишлена зона;
- Полумасивна сграда, находяща се в с. Синеморец, община Царево;
- Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ул. „Успенска" № 2;
- Материални запаси;
- Произведения на изкуството;
- Машини, съоръжения и стопански инвентар по инвентарен опис.

2. Начална цена:
Цената на имуществената застраховка се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочената застраховка към 2020г. и със спецификите на всеки един от изброените имоти и други дълготрайни активи.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:
Общи условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят декларация че/за:
1. Представляваното от тях дружество не е в процедура по несъстоятелност/декларация в свободен текст/;
2. Представляваното от тях дружество не е в процедура по ликвидация/декларация в свободен текст/;
3. Липса на публични задължения /декларация в свободен текст/;
4. Липса на свързаност с други участници в конкурсната процедура /декларация в свободен текст/;
5. Липса на свързаност със служители на „Кинтекс“ ЕАД /декларация в свободен текст/;
6. Декларация за обработване на лични данни /Приложение № 4/.
Специални условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят:
1. Заверено за вярност копие от актуален лиценз за общо и специално застраховане.
2. Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор.
3. Общи условия на предлаганите застраховки.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че участникът в конкурсната процедура се представлява от пълномощник - оригинал.
Условия за отстраняване:
„Кинтекс“ ЕАД отстранява от участие в процедурата участник:
1. който не отговаря на общите и специални условия за участие, посочени в настоящата обява за провеждане за конкурсната процедура;
2. чието предложение не отговаря на условията на обявата за провеждане на конкурсната процедура и утвърдената с нея документация;
3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Кинтекс“ ЕАД и Агенция за публичните предприятия и контрол.
В случай че документацията е постъпила в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД след изтичането на крайния срок за подаване на предложенията или е в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, същата не се приема и „Кинтекс“ ЕАД я връща незабавно на участника.

4. Предложения:
Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
Не се допуска участник да участва в предложението на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с процедурата, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази процедура.
Всеки участник може да представи само едно предложение по настоящата процедура

5. Такса. Предоставяне на документи:
Документацията на настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде получена в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД в сградата на дружеството с адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа, в 14 дневен срок от публикуването на обявата на интернет страниците на „Кинтекс“ ЕАД и Агенция за публичните предприятия и контрол.

6. Време и начин за оглед на обекта:
6.1. „Кинтекс“ ЕАД предоставя възможност на всеки участник в конкурсната процедура да извърши оглед на обектите по нея.
6.2. С цел формиране на ценови оферти, “Кинтекс“ ЕАД предоставя на участниците в конкурсната процедура необходимата информация относно имотите и другите дълготрайни активи – обект на застраховане на място в административната сграда на дружеството.
6.3. Оглед на обектите и получаване на необходимата информация по 6.2. се извършва след предварително съгласуване със служител на дружеството в рамките на 14 дневния срок по т.5. Телефон за контакт: 02/866 2311, вътрешен номер 211.

7. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
7.1. Предложение за участие по образец /Приложение №1/.
7.2. Ценово предложение по образец/Приложение №2/.
7.3. Декларация за запознаване с условията на конкурса /Приложение №3/.
7.4. Документите съгласно общите и специални условия по настоящата процедура.

8. Срок и място за подаване на документи за участие:
Участниците подават документи за участие в конкурсната процедура в срок до 05.10.2020г. включително в сградата на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66.

9. Дата и място на провеждане на конкурса:
Предложенията се разглеждат от комисията за разглеждане, оценка и класиране. Комисията започва работата си в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията в 10:00 часа в сградата на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 66.
Всеки участник се уведомява писмено за резултатите от оценяването на представеното от него предложение.

10. Комисия и оценка:
10.1. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията е в състав одобрен с решение на изпълнителния директор на „Кинтекс“ ЕАД по утвърдената конкурсна документация.
Комисията по провеждане на конкурса изготвя протокол за резултатите от работата си и го представя за утвърждаване от изпълнителния директор на дружеството в срок от 5 /пет/ дни от провеждане на конкурса.
10.2. Оценката на предложенията на участниците в конкурсната процедура се извършва на база на най-ниска предложена застрахователна премия и общи условия на застраховката.
10.3.Настоящото решение се публикува на интернет страницата на „Кинтекс“ ЕАД. Копие от решението се изпраща на Агенция за публичните предприятия и контрол за оповестяването му на електронната страница на агенцията